Zapytanie ofertowe 1/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym), realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do przedstawiania oferty na wykonawców, którzy przeprowadzą diagnozę oraz coaching rodzinny w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DOTYCZY: Numer CPV 85312320-8 – usługi doradztwa

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w „Zasadach kwalifikowalności wydatków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 mające za zadanie wybór wykonawców do przeprowadzenia: coachingu rodzinnego w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE COACHINGU RODZINNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ ICH RODZIN

w wymiarze:  69 godzin  w terminie od 16 marca do 30 czerwca 2018 roku.

Zakres zadań coacha:

 • stały kontakt z Uczestnikiem i jego rodziną;
 • bieżące monitorowanie postępów Uczestnika w projekcie;
 • składanie cyklicznych sprawozdań z postępów Uczestnika zespołowi projektowemu;
 • indywidualizacja form pracy oraz dopasowanie programu pracy do opracowanej wcześniej diagnozy potrzeb, Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz potrzeb uczestnika (korzystanie z działań w Projekcie oraz z innych dostępnych form wsparcia);
 • identyfikowanie przeszkód oraz proponowanie działań zapobiegawczych.Coaching rodzinny w Projekcie odbywać się będzie w okresie 16 marca do 30 czerwca 2018 roku.

Miejsce realizacji zamówienia: dzielnice Warszawy objęte programem rewitalizacji – Praga Północ, Praga Południe, Targówek.

Termin realizacji zamówienia: od marca 2018 roku do czerwca 2018 roku.

Wyposażenia i materiały: Zamawiający pokrywa koszty druku przygotowanych przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 1. Wykonawcą zadania mogą być osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności:
 2. Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe takie, jak: psychologia, pedagogika, socjologia) (wymagane CV wraz z  kopią dyplomu magisterskiego);
 3. Nie były karane (wymagane oświadczenie o niekaralności jako załącznik do niniejszego ogłoszenia);
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez (wymagane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych jako załącznik do niniejszego ogłoszenia):
 • uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Dołączą komplet wymaganych dokumentów wymienionych powyżej.

 

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Wybór wykonawcy odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
NR KRYTERIUM KRYTERIA OCENY OFERTY WAGI PUNKTOWE
Kryterium 1 Cena (brutto wraz z kosztami pracodawcy) max. 100 pkt.

 

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Kryterium 1 Cena. Maksymalnie 100  punktów

Najniższa cena oferty w postępowaniu

Cx =—————————————————————————- x 100

Cena oferty danego oferenta

 1. W ofercie prosimy o podanie ceny brutto za jedną godzinę zegarową (60 minut). Zamawiający wypłaci Wykonawcy honorarium tylko za czas pracy metodycznej z grupą/osobą indywidualną. Czas przygotowania się Wykonawcy do prowadzenia warsztatu/szkolenia/spotkania indywidualnego, czas dojazdu, przerw między zajęciami nie jest kosztem projektowym.
 2. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych kryteriów uzyska najwyższą liczbę punktów oraz którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku, gdy niemożliwe będzie wybranie jednej najkorzystniejszej oferty z uwagi na mniejszą niż wymagana przez Zleceniodawcę dyspozycyjność godzinową, albo dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktowy, zamawiający może wybrać kilka ofert z największą liczbą punktów.
 3. Po to, aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dn. 15 marca 2018 r. do godz. 16:00 (liczy się data wpływu) drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura Zamawiającego (Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok.4, 01-618 Warszawa).
 2. Oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach postępowania nr 1/2018”.
 3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wskazanym powyżej terminie lub będą składane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 5. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 7. Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
 8. CV Wykonawcy wraz dyplomem/dyplomami (opisane w pkt. II i III zapytania).
 9. Dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 10. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 11. Dokumenty poświadczające kwalifikacje powinny zostać złożone w formie kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych informacji, w tym także prawo żądania wglądu do oryginałów dokumentów złożonych w postaci kopii.

 

V. WYNIKI POSTĘPOWANIA

Wykonawcy, którzy złożą oferty w ramach postępowania zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez publikację na stronie internetowej Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Informacja o wynikach postępowania zostanie również zamieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

VI. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA

 1. Z postępowania wykluczone zostaną podmioty, o których mowa w punkcie II pkt. f.
 2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 3. złoży ofertę niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 4. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. V zapytania ofertowego;
 5. przedstawi nieprawdziwe informacje;
 6. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 7. przedstawi cenę przewyższającą kwotę zabezpieczoną w budżecie Zamawiającego, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia;
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą;
 9. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

VII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Przy realizacji zadania może zostać zatrudniona więcej niż jedna osoba.
 2. Wykonawca składa oferty jedno zadanie –
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawcę.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 5. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
 6. Limit zaangażowania personelu projektu /osób prowadzących zajęcia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
 7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji dotyczących stawki, o ile stawka podana w ofercie jest wyższa niż stawka przewidziana w budżecie.
 9. Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 11. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia postępowań uzupełniających do 50% kwoty umowy.

 

VIII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia lub pierwotnej umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania lub wydłużenia realizacji.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wypłaty wynagrodzenia, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy dotacji. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 IX. KONTAKT:

Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Tucholska 39/41 lok.4, 01-618 Warszawa

Magdalena Szeniawska

tel.: 501-792-448

e-mail: magdalena@mierzwysoko.org.pl

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1_2018 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1_2018 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1_2018 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1_2018 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1_2018_