LSW – dobry start, wspólna przyszłość

logotypy_str_www_0

W okresie IX 2016 – VI 2018 realizowaliśmy projekt  pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 ? 2020

logo2

Opis projektu:

Cel główny projektu: reintegracja społeczna 110 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.st. Warszawy, w tym aktywizacja zawodowa 50 dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do zatrudnienia do 28.02.2018 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 110 os. w wieku 7-65 lat (50 os. w wieku 18-65 lat oraz 60 os. w wieku 7-17 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów 3 dzielnic Warszawy, objętych programem rewitalizacji : Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

W projekcie prowadzono:

 • warsztaty umiejętności społecznych
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • zajęcia integracyjne dla rodzin
 • doradztwo prawno-finansowe
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia komputerowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe

 

Partnerzy w projekcie

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
 • Stowarzyszenie Mierz Wysoko
 • Stowarzyszenie Monopol Warszawski
 • Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
 • Stowarzyszenie dla Rodzin

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 307 154,60 PLN
Wkład własny: 65 420,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 241 734,60 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 ? 28.02.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych