Zapytanie ofertowe nr 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym), realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do przedstawiania oferty na wykonawców, którzy przeprowadzą diagnozę oraz coaching rodzinny w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DOTYCZY: Numer CPV 85312320-8 – usługi doradztwa

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w „Zasadach kwalifikowalności wydatków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 mające za zadanie wybór wykonawców do przeprowadzenia: coachingu rodzinnego w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 1. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI

w wymiarze: 24 osoby

a) Zakres zadań wykonawcy:

 • przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji Uczestników, w oparciu o którą będzie realizowane wsparcie w Projekcie;
 • współpraca przy opracowywaniu narzędzia badawczego (ankieta i wywiad) wspólnie z psychologiem i przedstawicielami wszystkich partnerów Projektu, na podstawie którego przeprowadzona zostanie diagnoza Uczestników;
 • przeprowadzenie diagnoz w sposób zapewniający Uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.

b) Diagnoza uczestników Projektu odbędzie się w II turach – pierwsza od XI 2016 do XII 2016 (ok. 12osób) oraz od III 2017 do VI 2017 (ok. 12 osób).

c) Minimalna liczba osób do zdiagnozowania w jednej turze to 3 osoby, natomiast maksymalna to 12 osób.

d) Miejsce realizacji zamówienia: dzielnice Warszawy objęte programem rewitalizacji – Praga Północ, Praga Południe, Targówek. Diagnoza prowadzona będzie w miejscach umożliwiających dostęp dla Osób Niepełnosprawnych oraz z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji rodzinnej Uczestnika.

e) Termin realizacji zamówienia: od XI2016 do XII 2016 (I tura) oraz od III 2017 do VI 2017 (II tura)

f) Wyposażenia i materiały: Zamawiający pokrywa koszty druku przygotowanych przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych.

 1. PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE COACHINGU RODZINNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ ICH RODZIN

w wymiarze: 24 osoby  x 3h zegarowe x 9 miesięcy (w sumie 648 godzin) w terminie od XI 2016 r. do II 2018 r.

a) Zakres zadań coacha:

 • stały kontakt z Uczestnikiem i jego rodziną;
 • bieżące monitorowanie postępów Uczestnika w projekcie;
 • składanie cyklicznych sprawozdań z postępów Uczestnika zespołowi projektowemu;
 • indywidualizacja form pracy (korzystanie z działań w Projekcie oraz z innych dostępnych form wsparcia);
 • identyfikowanie przeszkód oraz proponowanie działań zapobiegawczych.

b) Coaching rodzinny w Projekcie będzie odbywał się w II turach – pierwsza w okresie XI 2016 – VIII 2017 (ok.12 osób); druga w okresie V 2017 ? II 2018 (ok. 12 osób). Coaching jednej osoby będzie trwał przez 9 miesięcy.

c) Minimalna liczba osób do objęcia coachingiem w jednej turze to 3 osoby, natomiast maksymalna liczba osób to 12 osoby.

d) Miejsce realizacji zamówienia: dzielnice Warszawy objęte programem rewitalizacji – Praga Północ, Praga Południe, Targówek.

e) Termin realizacji zamówienia: XI 2016 ? II 2018

f) Wyposażenia i materiały: Zamawiający pokrywa koszty druku przygotowanych przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 1. Wykonawcą zadania mogą być osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności:
 2. Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie (wymagane CV wraz z kopią dyplomu magisterskiego);
 3. Posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy z rodziną, dziećmi lub młodzieżą lub dorosłymi (poświadczone odpowiednimi dokumentami np. zaświadczenia, umowy, rekomendacje, referencje, świadectwa pracy itp.);
 4. Posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy na terenach rewitalizowanych objętych projektem (Praga Północ, Targówek, Praga Południe) (poświadczone odpowiednimi referencjami, potwierdzeniami wykonania usługi, świadectwami pracy, lub innymi dokumentami);
 5. Nie były karane (wymagane oświadczenie o niekaralności jako załącznik do niniejszego ogłoszenia);
 6. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez (wymagane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych jako załącznik do niniejszego ogłoszenia):
 • uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Dołączą komplet wymaganych dokumentów wymienionych powyżej.

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Wybór wykonawcy odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
NR KRYTERIUM KRYTERIA OCENY OFERTY WAGI PUNKTOWE
Kryterium 1 Cena max. 55 pkt.
Kryterium 2 Doświadczenie w pracy z dorosłymi, rodzinami, dziećmi lub młodzieżą 1) powyżej 1 roku do 2 lat ? 5 pkt.

2) powyżej 2 lat do 3 lat ? 10 pkt.

3) powyżej 3 lat ? 15 pkt.

Kryterium 3 Wykształcenie wyższe kierunkowe 1) Psychologia ? 15 pkt

2) Inny kierunek lub studia podyplomowe ? 5 pkt.

Kryterium 4 Doświadczenie w pracy na terenach objętych Projektem (tereny rewitalizowane Praga Północ, Targówek, Praga Południe) 1) powyżej 1 roku do 2 lat ? 5 pkt.

2) powyżej 2 lat do 3 lat ? 10 pkt.

3) powyżej 3 lat ? 15 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Kryterium 1 Cena. Maksymalnie 55 punktów

Najniższa cena oferty w postępowaniu

Cx =—————————————————————————- x 55

Cena oferty danego oferenta

 1. Doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy muszą być potwierdzone odpowiednimi referencjami, potwierdzeniami wykonania usługi, świadectwami pracy lub innymi dokumentami.
 2. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych kryteriów uzyska najwyższą liczbę punktów oraz którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku, gdy niemożliwe będzie wybranie jednej najkorzystniejszej oferty z uwagi na mniejszą niż wymagana przez Zleceniodawcę dyspozycyjność godzinową, albo dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktowy, zamawiający może wybrać kilka ofert z największą liczbą punktów.
 3. Po to, aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeśli okaże się, że Wykonawca nie spełnia kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dn. 01.12.2016 roku do godz. 16:00 (liczy się data wpływu) w biurze Zamawiającego (Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41 lok.4, 01-618 Warszawa) drogą pocztową lub przesyłką kurierską.
 2. Oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Oferta w ramach postępowania nr 2/2016?.
 3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wskazanym powyżej terminie lub będą składane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 • Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 • Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 • Oświadczenie Wykonawcy o niekaralności (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
 • Opis doświadczenia Wykonawcy wraz z referencjami, potwierdzeniami wykonania usługi, świadectwami pracy lub innymi dokumentami (opisane w pkt. II i III zapytania).
 • Dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Pełnomocnictwo ? jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych informacji, w tym także prawo żądania wglądu do oryginałów dokumentów złożonych w postaci kopii.

V. WYNIKI POSTĘPOWANIA

 1. Wykonawcy, którzy złożą oferty w ramach postępowania zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez publikację na stronie internetowej Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Informacja o wynikach postępowania zostanie również zamieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 2. Porównanie i ocena ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dn. 02.012.2016 roku.

VI. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA

 1. Z postępowania wykluczone zostaną podmioty, o których mowa w punkcie II pkt. f.
 2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
 • złoży ofertę niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
 • złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. V zapytania ofertowego;
 • przedstawi nieprawdziwe informacje;
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 • przedstawi cenę przewyższającą kwotę zabezpieczoną w budżecie Zamawiającego, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację zamówienia;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą;

3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

VII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Przy realizacji zadania może zostać zatrudniona więcej niż jedna osoba. Wówczas podana liczba osób do objęcia diagnozą oraz coachingiem, a także wymiar godzinowy mogą się odpowiednio zmniejszyć.
 2. Wykonawca składa oferty na dwa zadania ? diagnozę oraz coaching.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawcę dotyczących liczby godzin poszczególnych zadań.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 5. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
 6. Limit zaangażowania personelu projektu /osób prowadzących zajęcia w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
 7. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia a w przypadku, gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w zajęciach.
 8. Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

VIII. KONTAKT:

Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Tucholska 39/41 lok.4, 01-618 Warszawa

Paulina Borzęcka

tel.: 517-548-691

e-mail: paulina@mierzwysoko.org.pl

 ZAŁĄCZNIKI:

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-nr-2_2016

zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-nr-2_2016

zalacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego-nr-2_2016

zapytanie-ofertowe_2_2016