Statut Stowarzyszenia Mierz Wysoko

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mierz Wysoko w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać także nazwy angielskiej Aim High. Może także posługiwać się skrótem ?MW? i ?AH?.

3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych oraz prawnych zawiązanym dla wspierania i zrzeszania się młodych ludzi. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska i inne kraje świata.

4. Stowarzyszenie, na terenie każdego państwa, na którym prowadzi swoje działania, funkcjonuje z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie właściwych przepisów prawa, Konstytucji RP oraz niniejszego Statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi tak, aby mogli oni w pełni wykorzystywać swój potencjał i rozwijać swoje możliwości.??Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:?a. rozwijanie w młodych ludziach poczucia pewności siebie, zadowolenia i chęci do życia,?b. przeciwdziałanie stereotypom rasistowskim i kulturowym oraz dyskryminacji (w tym dyskryminacji kobiet),?c. wspieranie poczucia autorstwa w kierowaniu swoim życiem i motywowanie do podejmowania działań w tym kierunku,?d. walka z poczuciem bezsilności i bezradności młodych ludzi,?e. pomaganie młodym ludziom w zrozumieniu otaczającego ich świata,?f. przekazywanie młodym ludziom umiejętności działania, współpracy, i realizowania wymyślanych przez siebie projektów,?g. zachęcanie młodych ludzi do wzajemnego wspierania siebie,?h. wspieranie działalności młodych liderów ? zadowolonych z siebie i aktywnych na rzecz swoich rówieśników i społeczeństwa,?i. organizowanie i szkolenie dorosłych tak, aby wiedzieli jak wspierać młodych ludzi, pomagali im w realizowaniu wyznaczanych celów,?j. wyrównywanie szans młodych ludzi,?k. budowanie odpowiedzialności społecznej,?l. prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej oraz rozwojowej,?m. wykształcanie w młodych ludziach poszanowania dla wielokulturowości, ekologii oraz pacyfizmu,?n. przekazywanie młodym ludziom wartości humanitarnych oraz kształtowanie postawy otwartości i solidarności z innymi ludźmi.

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną.

10. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia jest:?a. prowadzenie szkoleń warsztatów i seminariów,?b. współpracę z instytucjami pracującymi z młodzieżą, w tym szczególnie ze szkołami,?c. organizowanie grup nieformalnych, klubów, do których należy młodzież,?d. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz wspieranie młodzieży i osób dorosłych w prowadzeniu tych zajęć,?e. przygotowywanie młodzieży do działań i projektów wolontariackich na rzecz innych,?f. propagowanie działań i projektów angażujących młodzież,?g. tworzenie sieci aktywnej młodzieży,?h. popieranie rożnych inicjatyw i aktywności ważnych dla młodych ludzi, takich jak np. sztuka.?i. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz wystąpień publicznych i manifestacji związanych z celami statutowymi.

11. Działalnością odpłatną Stowarzyszenia jest:?a. prowadzenie szkoleń warsztatów i seminariów dla pracujących z młodzieżą dorosłych,?b. prowadzenie międzynarodowych i krajowych spotkań oraz konferencji,?c. organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ? PRAWA I OBOWIĄZKI

12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

13. Stowarzyszenie posiada członków:?a. zwyczajnych,?b. wspierających,?c. honorowych.

14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, także mieszkający lub przebywający stale za granicą RP.

16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową w realizacji celów Stowarzyszenia.

17. Członkiem wspierającym staje się osoba fizyczna lub prawna, po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład na rzecz młodych ludzi lub w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz wyraziła na to zgodę.

19. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają prawo do:?a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,?b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,?c. udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,?d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,?e. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia oraz działalności innych członków.

21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:?a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,?b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,?c. regularnego opłacania składek.

22. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

24. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

25. Utrata członkostwa następuje na skutek:?a. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.?b. wykluczenia poprzez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków?c. wykluczenia przez Zarząd:?- z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,?- z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,?- z powodu nie płacenia składek,?d. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,?e. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

26. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały może przywrócić odebrane przez Zarząd członkostwo. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

27. Władzami Stowarzyszenia są:?a. Walne Zgromadzenie Członków,?b. Zarząd,?c. Komisja Rewizyjna.

28. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Te same osoby mogą być wybierane na członków kolejnych kadencji tych władz.

29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Głosowania są jawne

30. Wybór i odwołanie władz odbywa się przez Walne Zgromadzenie Członków, jest głosowaniem jawnym, decyzję stanowi bezwzględna większość głosów. Wybór i odwołanie władz może być także głosowaniem niejawnym pod warunkiem, że zapadnie taka decyzja na Walnym Zgromadzeniu.

31. W przypadku, gdy w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków obecnych było mniej niż połowa Członków uprawnionych do głosowania to możliwe jest zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie. Walne Zgromadzenie Członków w zwołane w drugim terminie, może podejmować uchwały w przypadku, gdy jest obecna mniej niż połowa Członków uprawnionych do głosowania.

32. Członek zwyczajny, cudzoziemiec bądź Członek przebywający przez długi okres za granicą, może uprawnić na piśmie innego członka Stowarzyszenia do reprezentowania jego osoby na Walnym Zgromadzeniu Członków i głosowania w jego imieniu oraz do złożenia podpisu z upoważnienia.

33. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:?a. z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni,?b. z głosem doradczym ? członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

34. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

35. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zebrania.

36. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

37. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:?a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,?b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,?c. rozpatrywanie wniosku członków o zmianie Zarządu,?d. rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,?e. wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,?f. wybór prezesa Stowarzyszenia i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którzy proponują kandydatury na członków tych władz,?g. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, także odnośnie sposobu i terminów ich wpłacania,?h. uchwalanie zmian w Statucie,?i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,?j. odwoływanie członków Stowarzyszenia,?k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub jego władze,?l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,?m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

38. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia.

39. Zarząd składa się od 3 do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Wiceprezesów wybiera spośród swoich członków Zarząd.

40. Do Zarządu nie mogą należeć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie ich rodziny.

41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

42. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie i goście.

43. Do kompetencji Zarządu należą:?a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,?b. realizacja celów Stowarzyszenia,?c. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,?d. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia,?e. sporządzanie i uchwalanie planów działalności merytorycznej oraz budżetu,?f. przygotowywanie bilansu i innych sprawozdań finansowych,?g. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,?h. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,?i. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,?j. przyjmowanie oraz odwoływanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,?k. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych,?l. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, nie rzadziej niż raz na dwa lata,?m. podejmowanie zobowiązań formalno-prawnych w imieniu Stowarzyszenia.

44. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

45. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. Zastępcę i sekretarza wybiera spośród swoich członków Komisja Rewizyjna.

46. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć Członkowie Zarządu.

47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:?a. kontrolowanie działalności Zarządu,?b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,?c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,?d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,?e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

48. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu uzupełnienie ich następuje przez wybranie członka poprzez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków. Wybrany Członek sprawuje funkcję do końca aktualnej kadencji.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

49. Majątek Stowarzyszenia powstaje:?a. ze składek członkowskich,?b. darowizn, spadków, zapisów,?c. dochody z majątku stowarzyszenia,?d. odsetki i dochody z kapitału,?e. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.
50. Cały uzyskany dochód przez Stowarzyszenie przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

51. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

52. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

53. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania, i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

54. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

55. Stowarzyszeniu zabrania się:?a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,?b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,?c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873),?d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

?POSTANOWIENIA KOŃCOWE

56. Uchwałę w sprawie Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

57. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

58. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.